Vedtægter for Ikast KFUM Håndbold

§1

Klubbens navn: Ikast KFUM Håndbold

Ikast KFUM Håndbold er stiftet den 20. marts 1970. Klubben har hjemsted i Hyldgårdshallerne i Ikast/Brande Kommune.

Klubbens formål er at skabe gode og sunde rammer for håndboldsporten og det kammeratlige samvær. Klubben er stedet hvor alle, uanset køn og alder kan deltage. Klubben ønsker at deltage turneringsmæssigt på et så højt niveau som muligt for herigennem at motivere spillerne til større opgaver. Men den sociale og menneskelige linje har 1.prioritet.

Klubben er medlem af JHF under DHF i DIF-regi, KFUM Idrætsforbund i DIF-regi samt DGI.

Klubben er åben for samarbejde med andre foreninger dersom det tjener spillernes tarv. Alt dog med et maksimalt økonomisk engagement på et niveau, som tilsvarende antal selvstændige hold ville have kostet.

 

§2

Klubben består af aktive og passive medlemmer.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der vil spille håndbold, og som vil indordne sig under foreningens love og regler.

De aktive medlemmer deles i grupper med aldersgrænser der følger de af JHF fastsatte.

Passive medlemmer kan optages uden ret til sportslige aktiviteter.

Som medlem af Ikast KFUM Håndbold, forpligter man sig til at hjælpe ved diverse stævner og arrangementer i klubregi. Vi vil også gøre en stor indsats for at inddrage forældrene i det praktiske arbejde i klubben.

Der skal være kvalificerede trænere til alle hold, så nuværende medlemstal kan fastholdes og forhåbentlig øges.

Derfor tilbydes alle vore trænere samt træneremner relevante kurser.

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen eller den ansvarlige på de enkelte hold.

Såfremt man tidligere har været medlem af klubben og skylder kontingent fra tidligere kan man først optages, når restancen fra tidligere er betalt.

Et medlem kan uden forudgående varsel af bestyrelsen udelukkes såfremt vedkommendes liv og opførsel er i direkte strid med foreningens formål.

 

§3

Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen.

Kontingentet betales ved indbetaling på klubbens konto inden sæsonstart. Medlemmerne er ikke spilleberettigede før kontingentet er betalt.

 

§4

Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

 

§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indvarsling sker ved annoncering på hjemmeside og facebook med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen vælger mellem 3 og 11 bestyrelsesmedlemmer. Man vælges for to år ad gangen og genvalg kan opnås.

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på mellem 3 og 11 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Antallet fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og resten menige medlemmer.

Der vælges hvert år 1-2 suppleanter.

Der vælges 1 revisor og en revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen kan kun foretages mellem aktive og passive medlemmer samt blandt forældre til aktive medlemmer under 18 år, der personligt giver fremmøde ved generalforsamlingen eller som har givet tilsagn om at de kandiderer til bestyrelsen.

Aktive medlemmer under 18 år har ikke stemmeret. Stemmeretten tilfalder forældrene, dog kun med en stemme pr. fremmødt person.

Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig selv eller indkalde ”ekspertbistand” i sager hvor det skønnes nødvendigt. Ligeledes kan bestyrelsen nedsætte udvalg til at varetage specialopgaver.

 

§6

Tegningsregler for foreningen er formanden i forening med kassereren eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

 

§7

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens og evt. udvalgs beretning for det forgangne år til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse

4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

§8

Bestyrelsen sørger, i samarbejde med medlemmerne, for at de fysiske rammer samt økonomi er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for såvel klubbens sportslige engagement samt andre aktiviteter.

Bestyrelsen er ansvarlig for udvælgelse af trænere og ledere til de forskellige hold.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelses foranledning, eller når mindst 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender begæring herom til bestyrelsen, vedlagt en dagsorden om de forslag, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal da senest 7 dage derefter indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, til afholdelse senest 30 dage efter.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel.


§10

Ændring af vedtægterne har kun gyldighed, hvis de bliver vedtaget på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Klubbens opløsning kan kun varetages på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Eventuel egenkapital ved en opløsning indskydes i en nyoprettet Fond.

Nærværende vedtægter træder i stedet for de ”Love for Ikast KFUM Idræt” der tidligere har været gældende.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2021.

Bestyrelsen for Ikast KFUM Håndbold