Ikast KFUM Håndbold Generalforsamling 23. marts 2021 kl. 19:00

Ikast KFUM Håndbold har hermed fornøjelsen at invitere til generalforsamling. Grundet Covid-19 afholdes generalforsamlingen i år elektronisk via Teams. Vi håber at mange har lyst til at støtte op og tilmelde sig begivenheden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens og evt. udvalgs beretning for det forgangne år til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse

4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Venligst send til formand@ikastkfum.dk

 Link til Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY5MmRlZWUtNjUyNC00Zjg5LWI0NzUtZTBmZmY1Y2ZkNjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0701940-7b3f-4116-a59f-159078bc3c63%22%2c%22Oid%22%3a%22ce3c8647-d77e-4cb7-9967-7e5efa3ae5a8%22%7d